tin mới nhất

Kết quả công tác Kiểm tra, giám sát của Đảng ủy phường Việt Hưng 9 tháng năm 2020.
Ngày đăng 28/09/2020 | 13:44  | Lượt xem: 150

Năm 2020, năm diễn ra Đại hội các Chi bộ trực thuộc, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Việt Hưng lần thứ XXVI nhiệm kỳ (2020 – 2025), thiết thực chào mừng các ngày lễ kỷ niệm năm 2020, 72 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng (16/10/1948 – 16/10/2020), tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chương trình công tác của Quận ủy và Đảng ủy phường năm 2020.

Đảng ủy phường đã lãnh đạo, chỉ đạo các Cấp ủy chi bộ tiếp tục triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên về  chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp; các Nghị quyết Trung ương (khóa XII) các Quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Trung ương, của UBKT Trung ương. Đảng ủy đã lãnh đạo UBKT, Chi ủy các chi bộ thực hiện kiểm tra, giám sát theo Chương trình, kế hoạch năm 2020; chú trọng việc thực hiện nghị quyết lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát hàng tháng, quý; phân công các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy viên UBKTĐU chịu trách nhiệm theo dõi, nắm bắt tình hình ở các chi bộ, địa bàn dân cư, các lĩnh vực để thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 03 Chương trình công tác quận ủy khóa III, thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn với chủ đề của Thành phố, chủ đề của Quận“Hành động Vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp – văn minh”. Tiếp tục tổ chức hội nghị trao đổi về “ Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2020”, để cán bộ, đảng viên tiếp tục xác định rõ công tác lãnh đạo của Đảng phải có kiểm tra, giám sát kịp thời ghi nhận những kết quả của các chi bộ, cán bộ, đảng viên có những việc làm tốt để biểu dương nhân điển hình, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Đồng chí Đinh Quang Luận - Bí thư Đảng ủy phát biểu tại hội nghị tập huấn công tác KTGS

   Đảng ủy chỉ đạo triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo tháng, quý. Các chi bộ đã chủ động xây dựng quy chế hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; kiểm tra, giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên đối với cán bộ đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng, chất lượng xây dựng Nghị quyết, sinh hoạt chi bộ, phân công nhiệm vụ đảng viên gắn thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW chủ đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” , thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước. Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra giám sát 06 cuộc (đối với 8 chi bộ, 02 Đảng ủy viên, tăng  02 chi bộ so với kế hoạch). UBKT kiểm tra giám sát 05 cuộc ( đối với 9 chi bộ và 01 cấp ủy chi bộ, tăng 04 chi bộ so với kế hoạch), kiểm tra 01 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và hoàn thiện hồ sơ kiểm tra giám sát theo quy định; 21/21 Chi bộ đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề và thường xuyên đối với đảng viên đảm bảo thời gian và hồ sơ theo quy định. Qua kiểm tra giám sát đã có 12 tấm gương tiêu biểu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng ủy, Chi bộ giao, được biểu dương kịp thời. 

 

UBKT Đảng ủy thực hiện kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở của các chi bộ

Công tác kiểm tra giám sát của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Thực hiện tốt công tác này sẽ góp phần ngăn chặn, phòng ngừa khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Qua công tác kiểm tra, giám sát của Cấp ủy, UBKT và Chi ủy các chi bộ đã có bước đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động xây dựng nội dung kiểm tra, giám sát với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, Chi bộ; bảo đảm để chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng và tầm quan trọng của công tác này. Các cuộc kiểm tra, giám sát đều có đồng chí Bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy dự chủ trì và kết luận hội nghị. Các cuộc kiểm tra, giám sát đã chủ động, chú trọng vào các lĩnh vực khó khăn, phức tạp. Do đó, chất lượng, hiệu quả, hiệu lực các cuộc kiểm tra được nâng lên rõ rệt. Sau các cuộc kiểm tra, giám sát đã có tác động lớn về nhận thức của cấp ủy và cán bộ, đảng viên; đồng thời khắc phục được những hạn chế, tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở các Chi bộ.

Kiểm tra các chi bộ thực hiện việc thu nộp đảng phí

 Để nâng cao hơn nữa hiệu quả, hiệu lực; cũng như chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng bộ và các Chi ủy chi bộ trực thuộc cần tiếp tục tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh học tập, nghiên cứu, triển khai quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhất là kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, các Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, Quận ủy, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 – CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 30 – QĐ/TW về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

          2. Đảng ủy,UBKT Đảng ủy, các cấp ủy chi bộ và nhất là người đứng đầu cấp ủy phải chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của Đảng ủy, Chi bộ và đảng viên về vị trí, vai trò, tác dụng và tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát; qua đó làm cho mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức tự giác gắn với chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn được giao.      

3. Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, bảo đảm có hiệu lực, hiệu quả; gắn kiểm tra, giám sát Chi ủy chi bộ với kiểm tra, giám sát đảng viên.Tăng cường kiểm tra đảng viên, tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề và thường xuyên ở chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát phải gắn chặt với công tác tư tưởng, công tác tổ chức để góp phần xây dựng Đảng vững mạnh.

4. Đảng ủy chỉ đạo tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của từng thành viên trong thực hiện quy chế hoạt động, thực hiện triển khai Chương trình, kế hoạch đảm bảo đúng quy định.  

5. Các đồng chí Ủy viên UBKT, Đảng ủy viên phụ trách theo dõi các chi bộ phối hợp với đồng chí  bí thư chi bộ, đồng chí phụ trách công tác kiểm tra của chi bộ thường xuyên quan tâm nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên để việc kiểm tra giám sát thực sự có hiệu quả.  

6. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác giám sát của Đảng ủy, UBKTĐU với công tác kiểm tra giám sát của Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhằm góp phần  ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên.

Âu Mạnh Tùng – PBTTTĐU