văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
01/QĐ-CQP Về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động Cơ quan phường Việt Hưng 21/01/2019
15-CTr/BCĐ Chương trình công tác của ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2019 10/01/2019
05/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực tại địa bàn quận Long Biên 12/05/2017
2890/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn quận Long Biên 12/05/2017
7581/QĐ-UBND Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Thạch Bàn 12/05/2017
7640/QĐ-UBND Ban hành Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Long Biên 12/05/2017
7997/QĐ-UBND Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Long Biên 12/05/2017
8129/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh, hộ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên 12/05/2017
77/KH-UBND Thực hiện quy chế dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn phường Việt Hưng 08/03/2017
76/KH-UBND Thực hiện quy chế dân chủ trong công tác thuế trên địa bàn phường Việt Hưng năm 2017 07/03/2017
74/KH-UBND Thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng, TTĐT trên địa bàn phường Việt Hưng năm 2017 06/03/2017
73/KH-UBND Thực hiện quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Việt Hưng năm 2017 06/03/2017
72/KH-UBND Thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý TTĐT trên 1 số lĩnh vực phường Việt Hưng 06/03/2017
67/KH-UBND Thực hiện quy chế dân chủ trong công tác cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Việt HƯng 02/03/2017

quy chế dân chủ