văn bản hội đồng nhân dân

Hiển thị 1 - 20 trong 25 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
06/NQ-HĐND Về danh mục và kế hoạch vốn các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách phường Việt Hưng năm 2019 22/04/2019
04/KH-HĐND Thực hiện chủ đề công tác năm 2019 " hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh" 15/02/2019
05/NQ-HĐND Về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán thu - chi ngân sách phường Việt hưng năm 2019 28/12/2018
01/2018/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 05/07/2018
04/NQ-HĐND Về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND phường 05/07/2018
03/NQ-HĐND Về việc ghép cụm dân cư vào tổ dân phố số 4, tổ dân phố số 9 và tổ dân phố số 14 05/07/2018
01/NQ-HĐND Về việc thông qua tổng quyết toán thu chi ngân sách phường năm 2017 23/06/2018
02/NQ-HĐND Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn và dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách phường năm 2018 23/06/2018
38/KH-HĐND Giám sát đối với UBND phường về việc thực hiện công tác quản lý đất công, các hợp đồng thuê thầu thu hoa lợi công sản trên địa bàn phường năm 2017 11/10/2017
34/TB-UBND Thông báo kết quả giám sát về việc thực hiện công tác GPMB trên địa bàn phương năm 2017 20/09/2017
31/KH-HĐND Giám sát đối với UBND phường về việc thực hiện công tác GPMB các dự án trên địa bàn phường năm 2017 16/08/2017
31/KH-HĐND Giám sát đối với UBND phường về việc thực hiện công tác GPMB các dự án trên địa bàn phường năm 2017 16/08/2017
30/QĐ-HĐND V.v thành lập đoàn giám sát việc thực hiện công tác GPMB các dự án trên địa bàn phường năm 2017 15/08/2017
29/TB-UBND Kết quả khảo sát, kiểm tra về TTĐT trên địa bàn TDP 15,16 07/08/2017
21/TB-HĐND Về lịch trực tiếp công dân quý III năm 2017 của Đại biểu HĐND phường khóa III 30/06/2017
12/QĐ-HĐND V.v thành lập tổ giám sát thực hiện đề án " Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 -2021" trên địa bàn phường 4 tháng đầu năm 2017 05/05/2017
11/KH-HĐND Kế hoạch giám sát việt thực hiện đề án " Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý đô thị trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2021 "trên địa bàn phường 4 tháng đầu năm 2017 05/05/2017
05/TB-HĐND TBKL buổi kiểm tra về công tác quản lý đất đai, TTĐT, VSMT trên địa bàn phường tháng 3 năm 2017 17/03/2017
04/TB-HĐND TBKL buổi kiểm tra về công tác quản lý TTĐT, VSMT trên địa bàn phường tháng 2 năm 2017 23/02/2017
01/KH-HĐND Kế hoạch công tác của TT HĐND, các ban HĐND phường năm 2017 05/01/2017
Hiển thị 1 - 20 trong 25 kết quả.

hội dồng nhân dân