học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Đức và tài của người cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 28/09/2020 | 01:59  | Lượt xem: 24
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến phẩm chất và năng lực của người cán bộ cách mạng. Người cho rằng, đối với người cán bộ cách mạng, hai mặt đức và tài,...

Nhân cách người đảng viên theo tư tưởng của Bác Hồ

Ngày đăng 22/09/2020 | 01:49  | Lượt xem: 102
Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn mỗi đảng viên không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho đất nước hoàn toàn độc lập, xây dựng thành công chủ nghĩa xã...

Thực hiện “Việc cần phải làm trước tiên…” trong Di chúc của Bác Hồ

Ngày đăng 14/09/2020 | 02:29  | Lượt xem: 162
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh-văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh những nội dung cơ bản, quan điểm cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về gắn bó với nhân dân

Ngày đăng 07/09/2020 | 10:09  | Lượt xem: 146
Tư tưởng Hồ Chí Minh về “gắn bó với nhân dân” bắt nguồn từ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nguồn gốc mọi sức mạnh là nhân dân: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới...

Bác Hồ với Cách mạng Tháng 8

Ngày đăng 25/08/2020 | 02:39  | Lượt xem: 190
Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là một trong những thắng lợi nổi bật vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX, là mốc son chói lọi trong...

Bác Hồ với công tác Tuyên giáo

Ngày đăng 22/07/2020 | 08:56  | Lượt xem: 61
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chăm lo đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trong suốt hành trình đi tìm đường cứu nước, chính Bác Hồ đã là người tiên phong trong công tác tuyên giáo, là...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống cho nhân dân

Ngày đăng 13/07/2020 | 02:27  | Lượt xem: 69
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta một di sản vô cùng vĩ đại và quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Trong đó, tiêu biểu là tư tưởng, đạo đức và phong cách về chăm lo...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng 06/07/2020 | 03:38  | Lượt xem: 112
Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và đã đạt được những kết quả quan trọng, để cuộc đấu tranh phòng...

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày đăng 29/06/2020 | 03:32  | Lượt xem: 126
Trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh có tư tưởng về tiết kiệm. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm có giá trị khoa học và nhân văn to lớn. Giá trị đó thể hiện rõ nét ở sự giải thích mới của Người về...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc và bài học kinh nghiệm

Ngày đăng 22/06/2020 | 03:29  | Lượt xem: 135
Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng

Ngày đăng 17/06/2020 | 10:12  | Lượt xem: 170
Từ bài báo đầu tiên “Quyền của các dân tộc thuộc địa” đăng trên báo Nhân đạo ngày 18-6-1919 đến bài báo “Thư trả lời Tổng thống Mỹ” đăng trên báo Nhân Dân ngày 25-8-1969 – có thể coi như bài báo...

Tư tưởng Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước

Ngày đăng 12/06/2020 | 10:43  | Lượt xem: 114
Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vẫn còn nguyên giá trị, soi đường cho đổi mới về nhận thức, về công tác lãnh đạo, tổ chức, vận động và thực hiện phong...

Phong cách quần chúng, dân chủ trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ngày đăng 04/06/2020 | 09:35  | Lượt xem: 106
Phong cách quần chúng, dân chủ và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện xuyên suốt mọi hành động trong cả cuộc đời vì nhân dân của vị lãnh tụ vĩ đại kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Học tập tư tưởng của Bác để trở thành “người đầy tớ hết sức trung thành của nhân dân”

Ngày đăng 29/05/2020 | 06:45  | Lượt xem: 106
Trong những năm qua, việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII tại các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các...

Tháng 5 nhớ Bác

Ngày đăng 15/05/2020 | 03:42  | Lượt xem: 164
Cứ mỗi dịp tháng 5 về, mỗi người dân Việt Nam chúng ta lại bâng khuâng nhớ về Bác Hồ kính yêu. Người đã trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, hy sinh tất cả vì nước vì dân, Người mãi là lãnh...

Bác Hồ – một con người giản dị, nhưng toát lên linh hồn của dân tộc Việt Nam.

Ngày đăng 06/05/2020 | 10:10  | Lượt xem: 160
Bác Hồ – Người đã dành trọn cuộc đời, tâm huyết của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Người đã mãi đi xa, nhưng hình ảnh về một lãnh tụ vĩ đại, đáng kính, được nhân loại...

Phê bình và tự phê bình trong công tác xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 29/04/2020 | 03:42  | Lượt xem: 179
Ngay từ khi thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là tự phê bình và phê bình trong Đảng. Theo Bác, tự phê bình và phê bình là giúp xây dựng, củng cố...

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ

Ngày đăng 23/04/2020 | 07:58  | Lượt xem: 169
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm nổi tiếng “Sửa đổi lối làm việc” đã chỉ rõ: “Cán bộ là gốc của mọi công việc” bởi công tác cán bộ là công việc gốc của Đảng, phải biết cách lựa chọn, sử dụng và...

Xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, làm tròn sứ mệnh nhân dân giao phó

Ngày đăng 17/04/2020 | 09:01  | Lượt xem: 168
Xây dựng sự đoàn kết và thống nhất trong Đảng, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, là bài học sống còn của một đảng cầm quyền

Bác Hồ với công tác giáo dục Thanh niên

Ngày đăng 27/03/2020 | 02:23  | Lượt xem: 106
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt niềm tin lớn lao vào thế hệ trẻ Việt Nam - những người chủ tương lai của đất nước. Người khẳng định vai trò to lớn của tuổi trẻ trong sự phát triển và trường tồn...