chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
101 - NQ/ĐU Nghị quyết nhiệm vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 7/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Việt Hưng 28/06/2022
73 - KH/ĐU Kế hoạch trọng tâm tháng 6, lịch hội nghị tháng 6/2022 31/05/2022
97 - NQ/ĐU Nghị quyết nhiệm vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 6/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Việt Hưng 31/05/2022
91 - NQ/ĐU Nghị quyết nhiệm vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 5/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Việt Hưng 27/04/2022
90 - NQ/ĐU Nghị quyết nhiệm vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 4/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Việt Hưng 30/03/2022
02 - HD/ĐU Hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) với chủ đề “Tự soi, tự sửa” 16/03/2022
85 - NQ/ĐU Nghị quyết nhiệm vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 3/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Việt Hưng 25/02/2022
64 - KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Chương trình 02-CTr/QU năm 2022 25/02/2022
65 - KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Chương trình 03-CTr/QU năm 2022 25/01/2022
63 - KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Chương trình 01-CTr/QU năm 2022 25/01/2022
75 - NQ/ĐU Nghị quyết về việc lãnh đạo tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân phường Việt Hưng bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2022 25/01/2022
76 - NQ/ĐU Nghị quyết nhiệm vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 02/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Việt Hưng 25/01/2022
34 - TB/ĐU Thông báo kết luận hội nghị BTV Đảng ủy làm việc với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 18/01/2022
62 - KH/ĐU Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022 10/01/2022
60 - KH/ĐU Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị ” trên địa bàn phường Việt Hưng năm 2022 10/01/2022
07 - CTr/ĐU Chương trình Công tác của BTV Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ năm 2022 27/12/2021
70 - NQ/ĐU Nghị quyết nhiệm vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 01/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Việt Hưng 27/12/2021
67 - NQ/ĐU Nghị quyết nhiệm vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Việt Hưng 01/12/2021
74 - QĐ/ĐU Quyết định phân công nhiệm vụ Uỷ viên Ban thường vụ, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ phường Việt Hưng nhiệm kỳ 2020 - 2025 15/11/2021
52 - KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 giai đoạn 2021 - 2025 01/11/2021